آب با فشار كم (حدود يك اتمسفر )

۱۳۹۷ مهر ۱۹

در اين روش آبياري ، آب با فشار كم (حدود يك اتمسفر ) پس از گذشتن از دستگاه كنترل مركزي ( در صورت نياز توام با كود محلول ) بوسيله لوله هائي كه در سطح زمين پخش شده ، پس از عبور از قطره چكانها يي كه در محل هاي مناسب در مجاورت گياه قرار داده شده اند ، بصورت قطره قطره و بطور ممتد به اندازه نياز گياه به خاك داده ميشود . 
 
1 ـ 1  واحد كنترل مركزي 
از دستگاههائي تشكيل شده كه آب  پمپاژ شده را پس از تصفيه و افزايش كود ( در صورت لزوم ) و با كنترل دقيق ميزان دبي جريان و تنظيم فشار وارد لوله اصلي شبكه آبياري قطره اي مي نمايد .

1 ـ پمپ                                                                                  
2 ـ پايه شير تنظيم فشار                                                                
3 ـ شيرتخليه هوا                                                              
4 ـ شير كنترل                                                                           
5 ـ تانك كود يا دستگاه تزريق كود                                                  
6 ـ شير لوله اصلي                                                                      
7 ـ فشار سنج       
8 ـ صافي
9 ـ دبي سنج
10 ـ لوله اصلي 
11 ـ شيرهاي قطعات ( اتوماتيك يا دستي )
12 ـ لوله نيمه اصلي
13 ـ لوله هاي لترال
14 ـ بست ابتدائي
15 ـ شيرهاي شستشو دهنده 
16 ـ واحد كنترل

پروژه های مشابه دیگر

طرح آبیاری قطره ای باغات ارومیه
طرح آبیاری قطره ای باغات ارومیه

آبیاری قطره ای آبياري قطره اي عبارتست از پخش آهسته آب بر سطح يا زير خاك به صورت قطرات مجزا ، پيوسته ، جريان باريك يا اسپري ريز از طريق قطره چكا نها يي كه در طول خط انتقال آب قرار دارند .